Všetky otázky:
0911 722 242
3 izbový byt Predaj 3 - izb. bytu v Karlovej Vsi na Adámiho ul.
Druh: 3 izbový byt
Okres: Bratislava IV
Kraj: Bratislavský kraj
Cena: 198.000 €
Ponúkame na predaj 3 izbový byt Bratislava - Karlova Ves na Adámiho ul. Podlahová plocha bytu je 73 m2, nachádza sa na 9/12 poschodí. Byt má dve loggie, z toho...
3 izbový byt Predaj 3- izb. bytu v Petržalke na Fedinovej ul.
Druh: 3 izbový byt
Okres: Bratislava V
Kraj: Bratislavský kraj
Cena: 177.000 €
Ponúkame na predaj 3 izbový byt Bratislava - Petržalka na Fedinovej ul. Byt má podlahovú plochu 73 m2 + 5 m2 zasklená loggia a nachádza sa na 8/12 poschodí....

Výhercovia súťaže

    sld

Výsledky súťaže

S BM Real Estate vyhrávate dvakrát !!!

Tím realitnej kancelárie BM Real Estate pre svojich klientov pripravil skutočne atraktívnu súťaž plnú super cien !!!

Ste našimi klientmi, alebo sa nimi v tomto roku stanete a my sa Vám za dôveru chceme poďakovať. V našich službách nájdete komplexný servis od nájdenia, predaja nehnuteľnosti až po vybavenie listu vlastníctva a ostatné Vám ani neznáme skutočnosti. No, svojim klientom by sme radi dali ešte viac a preto sme vytvorili súťaž o výnimočné ceny. S realitnou kanceláriou BM Real Estate naozaj vyhrávate dvakrát.

Benefitom sú nielen kvalitné a spoľahlivé služby, ale i možnosť vyhrať skvelú dovolenku v atraktívnej destinácii ako aj rôzne iné hodnotné veci.

Ako a kto sa môže do súťaže zapojiť? Ako môžete vyhrať práve Vy Naše skvelé ceny v hodnote niekoľko tisíc Eur? Predajte v čase od 01.februára 2014 do 1.decembra 2014 nehnuteľnosť prostredníctvom BM Real Estate a my Vás automaticky zaradíme do predvianočného žrebovania. Možno to budete práve Vy, kto si od nás už pod vianočný stromček bezstarostne dopraje relax pri mori?

Aké ceny BM Real Estate pripravil pre svojich klientov?

Naozaj atraktívne! V súťaži vyhrajú viacerí, tento rok sme k našim zákazníkom štedrejší ako inokedy.
Zapojiť sa do súťaže, teda stať sa našim klientom, bude motivovať nielen široká ponuka realít, poskytované kvalitné a naozaj profesionálne služby, ale aj možnosť získať pridanú hodnotu vo forme naozaj zaujímavých výhier.

Prvá cena:

Dovolenka pre dve osoby do vybranej destinácie, v časovom rozpätí od 1.januára 2014 do 28. februára 2014. polpenzia, letecky, v luxusnom, 4 hviezdičkovom hotely v hodnote do 1000 Eur. Termín si môžu klienti zvoliť podľa potreby.

Druhá cena:

Víkendový relaxačný wellness pobyt v piešťanských kúpeľoch ( 2 noci v 5 hviezdičkovom hotely, full servis vrátane celodenných masážnych procedúr ) v celkovej hodnote do 500 Eur. Termín si klienti môžu zvoliť podľa potreby.

Tretia cena:

Skvelý notebook HP pavilion.

Štvrtácena:

Fotoaparát značky OLYMPUS, ktorým si zvečníte svoju novú nehnuteľnosť od BM Real Estate v hodnote do 200 Eur.

Veľa šťastia v skutočnom svete realít Vám želá tím BM Real Estate, s.r.o.


Viac v "SÚŤAŽNÝCH PODMIENKACH".

Súťažné podmienky:

Vyhlasovateľom súťaže S nami vyhrávate dva krát je spoločnosť BM Real Estate, s.r.o., so sídlom: Gallayova 10, 841 02 Bratislava, IČO: 43 996 248, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 50618/B. Súťaž vyhlasuje samostatne, dobrovoľne s cieľom poďakovania svojim klientom za využívanie služieb spoločnosti pri kúpe nehnuteľnosti. Nehnuteľnosťou sa myslí dom, byt, nebytový priestor, pozemok, alebo akákoľvek iná nehnuteľnosť, kde proces prevodu vlastníctva k tejto nehnuteľnosti v prospech nového vlastníka prebehne sprostredkovaním spoločnosťou BM Real Estate, s.r.o.

Táto súťaž je propagačnou spotrebiteľskou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Táto súťaž sa riadi výlučne týmito súťažnými podmienkami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

Do tejto súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony a každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky súťaže.

Do súťaže budú automaticky zaradení klienti BM Real Estate, s.r.o., ktorí predajú pomocou využitia sprostredkovateľských služieb BM Real Estate, s.r.o. nehnuteľnosť, pričom predaj nehnuteľnosti musí prebehnúť v čase od 01. februára 2014 do 1. decembra 2014 (vrátane).
Predajom sa pre účely týchto súťažných podmienok myslí deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech nadobúdateľa – taktiež klienta BM Real Estate, s.r.o. do katastra nehnuteľností pomocou využitia sprostredkovateľských služieb BM Real Estate, s.r.o. podľa Zmluvy o sprostredkovaní, ktorá sa uzavrie medzi spoločnosťou BM Real Estate, s.r.o. a klientom.

Žrebovanie sa uskutoční dňa 20. decembra 2014 v priestoroch našej prevádzky, Záhradnícka 46, Bratislava za prítomnosti notára, ktorý overí priebeh žrebovania a vyhodnocovanie výsledkov žrebovania. Žrebovať sa budú jednotlivé mená účastníkov súťaže. Každý účastník má právo iba na 1 výhru v predmetnom žrebovaní.

Vyžrebovaní výhercovia budú o výsledkoch súťaže čo najskôr informovaní telefonicky, elektronickou alebo klasickou poštou. Výhercovia si nemôžu nárokovať na inú výhru (odmenu) aká je uvedená v príslušných kategóriách súťažných podmienok, ani jej finančnú náhradu. Ak výherca po vyžrebovaní a upovedomení o výhre o výhru nebude mať záujem, alebo si ju nevyzdvihne do termínu uvedeného na oznámení o uložení zásielky, stráca právo na získanie výhry a výhra prepadne v prospech občianskeho združenia Sollicitudo.
Výhry budú odovzdané osobne do rúk výhercu, v prípade výhercu vzdialeného viac ako sto kilometrov sa výhra môže doručiť poštou alebo prostredníctvom kuriéra. Neprevzaté výhry prepadnú v prospech občianskeho združenia Sollicitudo. Vyhlasovateľ súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou adresou výhercu. Zásielky sú počas prepravy kuriérom kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku kuriérskej služby
Výhry nemožno postúpiť na inú osobu. V prípade, že kupujúcich je viac osôb v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve sprostredkovanej nehnuteľnosti, výhra sa neznásobuje počtom osôb, ale postupuje ako jeden kus súčasne pre všetky osoby zúčastnené v Zmluvnom vzťahu na strane predávajúceho.

Klient, ktorý nesúhlasí so zaradením do súťaže sa môže od súťaže dištancovať podpisom o nesúhlase so zaradením do súťaže pri signácii Zmluvy o sprostredkovaní, resp. Kúpnej zmluvy.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle §8 ods. (1) písm. i) Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením a vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercami. Všetky ostatné povinnosti a poplatky vzťahujúce sa k výhram budú hradené výhercami.

Ako účastník súťaže S nami vyhrávate dva krát týmto udeľujem bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko/obchodné meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo na marketingové účely vyhlasovateľa súťaže spojené s priebehom súťaže a vyhodnotením súťaže.

Potvrdzujem, že som bol vyhlasovateľom súťaže oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že mi boli známe všetky potrebné informácie zo strany vyhlasovateľa, podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Týmto udeľujem vyhlasovateľovi svoj súhlas na použitie a zverejnenie svojich údajov v rozsahu: meno, priezvisko/obchodné meno, miesto bydliska/sídla na propagačné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže, vrátane ich uverejnenia na internetovej stránke vyhlasovateľa.

Súhlas so spracovávaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne na vopred neurčený čas. Súhlas možno kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu, vyhlasovateľovi odvolať.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmeny súťažných podmienok alebo na úplné zrušenie súťaže bez povinnosti akejkoľvek náhrady klientom, ktorí dodržia súťažné podmienky. Vyhlasovateľ súťaže môže meniť jej pravidlá a výhry len do dňa ukončenia súťaže. O akejkoľvek zmene musí však včas, najneskôr v deň platnosti zmeny informovať všetkých účastníkov emailom a na svojej webovej stránke na viditeľnom mieste.